อนุทิน 71287 - yapoui53

yapoui53
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 7

หัวข้อ "หลักสูตรทางเลือก" (Alternative School)

หลักสูตรทางเลือก เกิดจากการผสมผสานของรายวิชาต่างๆ ทำให้เกิดหลักสูตรที่หลากหลาย มีลักษณะแบบบูรณาการ หลักสูตรทางเลือกทำได้หลายวิธีดังนี้ 1. นำวิชาหนึ่งเป็นหลักแล้วนำวิชาอื่นมาเชื่อมโยง 2. ไม่เอาวิชาใดเป็นหลัก เรียกว่าหลักสูตรแกน นำวิชาแกน มาจัดทำเป็นหลักสูตร หรืออาจได้มาจาก 1)ความต้องการของสถานศึกษา 2)ปัญหาที่เกิดในชุมชนเป็นตัวตั้ง 3)นำเอาวิชาการและวิชาชีพมารวมกัน

ลักษณะของหลักสูตร มี 2 ลักษณะคือ

       1.Macro เป็นหลักสูตรทางเลือกทั้งหมด

       2.Micro เป็นหลักสูตรทางเลือกบางส่วน

ข้อสังเกต หลักสูตรทางเลือกจัดให้สำหรับกลุ่มที่มีโอกาสหรือกลุ่มที่ด้อยโอกาสหลักสูตรทางเลือกน่าจะเป็นที่นิยมของผุู้ปกครองในอเมริกา มากกว่าในประเทศไทย เพราะเท่าที่ไปศึกษาดูงานเห็น เป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มผู้มีโอกาสมากกว่ากลุ่มด้อยโอกาส

 

 

เขียน 29 Oct 2010 @ 18:18 ()


ความเห็น (0)