อนุทิน 71286 - yapoui53

  ติดต่อ

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 4

หัวข้อ มาตรฐานหลักสูตร (Curriculum Stand) เป็นระบบการเรียนการสอนที่มีจุดเน้นที่ผลการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐานสาระ (content stands) หรือมาตรฐานหลักสูตร การจัดการศึกษาตามแนวนี้ ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการเตรียมให้บรรลุมาตรฐานได้รับสาระความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน ต้องได้รับการตรวจสอบ การประเมินทั้งภายนอกภายใน สรุปก็คือว่า โรงเรียนต้องใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่อิงมาตรฐานหลักสูตรของหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)