อนุทิน 71283 - yapoui53

yapoui53
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 8-9 หัวข้อ. การจัดศึกษาของต่างประเทศ สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาของประเทศในแถวเอเซีย คล้ายๆ ของอเมริกา ต่างกันบ้างตรงที่ การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ตั้งแต่อนุบาลถึง ม.3 ส่วนของอเมริกา ระดับปฐมวัย ไม่ใช้การศึกษาภาคบังคับ ... ส่วนในด้านครูผู้สอน ของเขาต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู และสอนตรงกับวิชาเอก มีการประเมินครู ส่วนของไทยเราก็เพิ่งมีพรบ.ออกมารองรับ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการรับครูเข้ามาปฏิบัติการสอน และยังมีปัญหาการขาดแคลนครูในกลุ่มสาระหลัก ทั้งทั้งที่ครูก็ผลิตออกมามากแล้วก็ยังตกงานอยู่  ... ด้านนักเรียน เราก็เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมือนกัน แต่นักเรียนส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ร้อยละ 74 (สมศ.) เด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออก ถ้าอ่านไม่ออกจะสร้างความรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร ...ด้านการกระจายอำนาจ ยังไม่ชัดเจนในแง่การปฏิบัติ ทั้งด้านงบประมาณ ด้านการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็รอต้องดูหลังการใช้ และประเมินหลักสูตรแกนกลาง 2551 ว่าจะเข้มแข็งหรืออ่อนเปลี้ย กันแน่.. 

เขียน 29 Oct 2010 @ 16:41 ()


ความเห็น (0)