อนุทิน 71281 - yapoui53

yapoui53
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 10-13

หัวข้อ"การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรเสริม"

     กลุ่มของเรา พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาระเพ่ิมเติม)  ผศ.ดร.ถาดทอง และดร.พจมาน คอมเมนส์ว่า ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ทั้งหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้ กำหนดการสอน รวมทั้งแผนการสอน ฯลฯ

      ได้มอบหมายให้ น้องกนกอร ปรับปรุงตามที่อาจารย์คอมเมนส์ แล้วส่งไฟล์ อ.จิตรลดา เพื่อรวมเล่มส่งอาจารย์พร้อมซีดี ...

     

เขียน 29 Oct 2010 @ 16:26 ()


ความเห็น (0)