อนุทิน 71259 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

"การปรับปรุงศีลธรรม ที่ต้องใช้พระเดชนั้น ต้องการผู้บังคับบัญชาที่กล้าหาญ - เฉียบขาด - เที่ยงธรรม - เต็มที่; มิฉะนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ฯ"

จากหนังสือ อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์ จากพุทธทาสภิกขุ ๒๔๔๙ - ๒๕๒๙ พิมพ์ครั้งที่ ๓ หน้า ๑๕

เขียน 29 Oct 2010 @ 04:52 ()


ความเห็น (0)