อนุทิน 71202 - สายลมที่หวังดี

คาถาชุมนุมเทวดา

"สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิเข วิมาเน"

อุทิศบุญให้เทวดา

"จะ เทวะตา ยะโมมิตตา มะนุสสา จะ"

ข้าพเจ้าชื่อ.......นามสกุล......  ขอขอบคุณทวยเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้

พิทักษ์รักษาตัวข้าพเจ้าให้อยู่รอดปลอดภัยแคล้วคลาดจากภยันอันตราย

มีความสุข  ความเจริญ มาจนถึงอายุ....ปี  วันนี้ทำบุญขออุทิศบุญกุศล 

จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายและให้เป็นพลวัติปัจจัยเกื้อกูลมายังข้าพเจ้า

ในทางอันหมายถึงพรอันประเสริฐ  จากท่านทั้งหลาย คือเทวดาที่พิทักษ์

รักษากายข้าพเจ้า  จงนำมาซึ่งความสุข ความเจิรญ  พร้อมด้วยลาภ ยศ

เกียรติ สรรเสริญ  สุข  ทำการอันเป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม

เทพเทวาที่พิทักษ์รักษาจงได้ประสิทธิ์  ประสาทพระพร  ให้ประสบ

ความสำเร็จในทุกประการตั้งแต่บัดนี้สืบไป เทอญ

เขียน 27 Oct 2010 @ 15:18 ()


ความเห็น (0)