อนุทิน 70877 - krusunny

krusunny
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดหลักสูตรมาตรฐานสากลจะมีลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับบริบทและลักษณะความพร้อมของแต่ละโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมมีการจัดหลักสูตรมามาตรฐานสากลดังนี้ 1 TOK 8 กลุ่มสาระรับผิดชอบ กำหนดหัวข้อให้นักเรียนศึกษาตามความสนใจ โดยทุกกลุ่มกำหนดหัวข้อ ชั้นละ 15 ห้วข้อ 8 กลุ่ม เท่ากับ 120 ห้วข้อ (คือ ม 1- ม6 มีจำนวนหัวข้อชั้นละ 120 หัวข้อ ) ผู้ให้คำปรึกษาคือครูเจ้าของหัวข้อ ผู้ประเมินและดูแล คือครูที่ปรึกษา (เกรด ผ, มผ) โดยตรวจจากรายงานการศึกษาค้นคว้า ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายวิชาการกำหนด (การศึกษากำหนดให้คนละ1 หัวข้อ/ภาคเรียน) 2 EE ภาษาไทยรับผิดชอบ สอนเป็นสาระเพิ่มเติมโดยคิดเป็นหน่วยกิตทั้งระดับ ม.ต้นและปลาย ความเข้มยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียน 3 CAS จัดในรูปกิจกรรมชุมนุม นักเรียนอาจเลือกทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ที่ต้องเป็นรูปธรรม แสดงให้ถึงความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการดำเนินงาน และนำไปสู่จิตสาธารณะต่าง ๆ และสามารถเขียนสรุปเป็นรายงานได้ 4 GE กลุ่มสังคมรับผิดชอบ ม.ต้นบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้กับวิชาสังคม(ม.1-3 ) ม.ปลาย เป็นสาระเพิ่มเติม(คิดหน่วยกิต ม4-6)
เขียน 19 Oct 2010 @ 16:41 ()


ความเห็น (0)