อนุทิน 70824 - lannawisdom

lannawisdom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เพื่อกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่วนรวมทั้งหมดซึ่งจะช่วยให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหนึ่ง ๆ ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในแง่ขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยย่อย ๆ เช่นระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในร่างกายของมนุษย์

ระบบ (System) หมายถึง สิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยหรือองค์ประกอบย่อย ที่จะต้องมีความสัมพันธ์และทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายในระบบแต่ละระบบสามารถมองเป็น ระบบย่อย (Subsystem) ได้ซึ่งระบบย่อยเหล่านี้ถือว่าเป็นระบบด้วยเช่นกัน เพราะมีองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบที่สมบูรณ์ในตัวเอง เมื่อระบบย่อยหลาย ๆ ระบบรวมกันจะทำให้เกิดระบบใหญ่ขึ้น ถ้าพิจารณาองค์กร ในรูปแบบของระบบการเรียนของโรงเรียน ระบบดังกล่าวจะประกอบด้วยระบบย่อยคือ ฝ่ายรับสมัคร ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการเงิน

เขียน 18 Oct 2010 @ 04:36 ()


ความเห็น (0)