อนุทิน 70498 - พ.แจ่มจำรัส

<h3 class="UIIntentionalStory_Message"><span class="UIIntentionalStory_Names"><a href="http://www.facebook.com/pages/hx-cdhmayhetu-phuthth-thas-xin-thpayyo-Buddhadasa-Indapanno-Archives/293506240534">หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives</a> </span><span class="UIStory_Message"><span>ชีวิตคนเรานั้น แท้จริง คือ การเดินทางชนิดหนึ่ง ซึ่งเดินจากความที่เต็มไปด้วยทุกข์ไปยังที</span><span>่สุดจบสิ้นของความทุกข์ที่ตนเคยผ่านมาแล้ว</span><span>นั่นเองไม่ว่าผู้นั้นจะทราบหรือไม่ทราบ รู้สึกหรือไม่รู้สึกชีวิตก็ยังคงเป็นการเด</span><span>ินทางเรื่อยไปอยู่นั่นเองเมื่อเดินไปทั้งไ</span>ม่ทราบ ก็ย่อมมีความระหกระเหินบอบช้ำเป็นธรรมดา</span></h3>

เขียน 10 Oct 2010 @ 13:15 ()


ความเห็น (0)