อนุทิน 70012 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๗๔.การศึกษาที่ให้ปัจจัยมนุษย์มาก่อน

วันนี้ผมกับคณาจารย์และคณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการการศึกษานานาชาติ ร่วมกันประชุมพิจารณาวิชาบังคับและวิชาเลือกที่จะเปิดสอนในเทอมที่ ๒ ของปีการศึกษานี้ มีวิชาที่จะต้องเลือกเพียงวิชาหนึ่งระหว่างวิชา Educational Quality Assurance : EQA กับวิชา Educational Leadership and Team Development : ELTD แม้จะเป็นวิชาเลือก แต่ผมก็จำต้องพิจารณาอย่างใคร่ครวญหลายด้าน ที่สุดก็เลือกวิชา ELTD โดยให้เหตุผลว่านักศึกษาส่วนใหญ่มาจากประเทศศรีลังกา ขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาอีกหลายอย่าง รวมทั้งหลายพื้นที่ก็มีความขัดแย้ง มีกำลังคนอย่างจำกัด การทำ EQA ซึ่งจะเหมาะสำหรับสังคมที่องค์กรสาธารณะส่วนใหญ่ต้อง Good Governanace ระดับหนึ่ง นอกจากจะไม่เหมาะกับสภาพชนบทของกลุ่มนักศึกษาแล้ว หากนำไปใช้ ก็จะขาดพื้นฐานรองรับอีกหลายด้าน อีกทั้ง EQA ต้องมุ่งเชื่อมโยงกับความเป็น FTA ของประเทศด้วย ขณะที่วิชา ELTD จะเป็นการทำให้คนซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดเป็นปัจจัยหลักของการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด

เขียน 28 Sep 2010 @ 01:20 ()


ความเห็น (0)