อนุทิน 69983 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

วันนี้ ช่วงเช้าผ่านงานในแฟ้มเพื่อเสนออธิการบดี + แจกงานให้บุคลากรในกอง  ช่วงบ่ายสัมภาษณ์อาจารย์ประจำตามสัญญา วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 คน...แล้วทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้นกรณีพิเศษ ในโควตาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. ประจำปี 2552 (ยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก) ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 ราย ทั้งหมดรวม 4 ฉบับ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)