อนุทิน 69358 - บุษยมาศ

ภาคเช้าติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ใน มรพส. เพื่อวิเคราะห์ค่า IOC ให้ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร มรพส. สำหรับภาคบ่ายเซ็นผ่านงาน + เตรียมข้อมูลเรื่องการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2553)

เขียน 10 Sep 2010 @ 20:52 ()


ความเห็น (0)