อนุทิน 69330 - มาลัย พรสินชัย

ข่าวใหม่ คุรุสภาเลิกผลิตหลักสูตร ป.บัณฑิต คุรุสภายกเลิกผลิตหลักสูตร ป.บัณฑิต ยันมติดังกล่าวจะไม่กระทบกับนักศึกษา ส่วนกรณี สถาบันอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ครูซึ่งไม่จบทางการศึกษา จะประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อประสานสถาบันการศึกษาจัดอบรมให้เป็นกรณีๆ..... เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมมีมติยกเลิกการให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หรือ ป.บัณฑิตทางการศึกษา และยกเลิกการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.เป็นต้นไป ดังนั้น สถาบันการศึกษาที่คุรุสภาเคยให้การรับรองหลักสูตรไปแล้ว ก็จะถูกยกเลิกและไม่ให้เปิดรับนักศึกษารุ่นใหม่ อีก แต่มติดังกล่าวจะไม่กระทบกับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ ส่วนกรณี สถาบันอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ครูซึ่งไม่จบทางการศึกษา เช่นครูช่างต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมนั้น คุรุสภาจะประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อประสานสถาบันการศึกษาจัดอบรมให้เป็นกรณีๆ

เขียน 10 Sep 2010 @ 00:08 ()


ความเห็น (0)