อนุทิน 69165 - กฤษณา สำเร็จ (Krisana Sumret)

แผนงาน 54

 • (งานค้าง)สรุป R2R "Drug Admin Error"
 • (งานค้าง)ทบทวน incidence Ortho
 • ติดตามโครงการตามแผนภาคฯ 29 โครงการ
 • จัดทำคำสั่งกรรมการ
 • ประสาน "สัมมนาภาคฯ"
 • ประสานนโยบายภาคฯสู่ผู้ปฏิบัติโดยจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • โครงการที่รับผิดชอบ 3โครงการ (APN, KM, HA)
 • วางแผนวิจัย Anesthesia in Orthopedics Surgery
 • ติดตามงานกลุ่ม Drug Error
 • ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพเดือนละครั้งเพื่อติดตามโครงการ
 • จัดทำ "คู่มือดัชนีชี้วัดคุณภาพบริการวิสัญญี"
 • รวบรวม "แนวทางปฏิบัติงาน / CPG 53"
 • ติดตาม "เวทีนำเสนองานต่างๆ"
 • ตัดทำตารางปฏิบัติงาน
เขียน 05 Sep 2010 @ 18:04 ()


ความเห็น (0)