อนุทิน 690 - กมลวัลย์

กมลวัลย์

ดุษฎีนิพนธ์วันนี้เป็นหัวข้อเรื่อง"ผลกระทบของกฎหมายแรงงานต่างด้าวกับค่าแรงงานในโครงการก่อสร้าง"

  • เป็นงานที่ดี ทำสำรวจกับแรงงานจริงประมาณหนึ่งพันคน
  • มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในงานก่อสร้าง
  • ประเมินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต่อโครงการอันเนื่องมาจาก กม.ที่จะออกมาบังคับใช้

สรุป findings ที่น่าสนใจสำหรับเรา

  • พบว่าในโครงการจะจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายประมาณร้อยละ ๕๕ ของคนทั้งหมด (ใช้วิธีสำรวจสองวิธี เพราะไปถามตรงๆ คนงานไม่บอกหรอกว่าตนเองเข้าเมืองผิดกฎหมาย)
  • คนงานส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๕ ไม่จบม.๖ (ของที่เคยสำรวจเองมาในเมืองไทย ร้อยละ ๙๐ ไม่จบป.๖)
  • แรงงานผิด กม.ส่วนใหญ่จะทำงาน low-skilled เช่น งานฉาบ งานก่อ งานปูกระเบื้อง ฯลฯ  (ประมาณ ๑ ใน ๔ ของคนงานที่ทำงานประเภทนี้เป็นคนงานต่างด้าวผิด กม.)
  • ถ้า legalized คนงานต่างด้าว ให้เป็น guest worker บริษัทจะต้องจ่ายภาษีประกันสังคม ภาษีรายได้ ฯลฯ มากขึ้น รวมถึงต้องจ่ายค่าแรงตามอัตราที่กำหนดในกม. ซึ่งส่งผลให้ต้องขึ้นค่าแรงของคนงานสัญชาติอเมริกันด้วย
  • ผลกระทบพบว่าค่าแรงที่ต้องจ่ายเพิ่มรวมปัจจัยต่างๆ เช่น ภาษี prevailing wages ต่างๆ แล้ว จะเพิ่มถึงร้อยละ ๖๕ ของค่าแรง หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๕ ของมูลค่าโครงการ
  • Rules of Thumb ของโครงการในอเมริการ้อยละ ๖๕ ของมูลค่าโครงการเป็นค่าแรง (น่าสนใจแฮะ)

งานนี้เป็นงาน ป.เอกที่ไม่ philosophical เท่าสองงานที่ฟังผ่านมาแล้ว เพราะมี practicality และมีผลกระทบจริงต่ออุตสาหกรรม

เขียน 15 Apr 2008 @ 23:15 ()


ความเห็น (0)