อนุทิน 6892 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 อย่าางไรก็ดี อสังหาริมทรัพย์ภายใต้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน อาคารสำนักงาน และห้องชุดเท่านั้น

 โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามลำดับ เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดินซึ่งมีเนื้อที่รวมไม่เกิน 1 ไร่

 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 28 มี.ค. 2552 ตามที่กระทรวงการคลังและกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เสนอ.

เขียน 21 May 2008 @ 18:44 () แก้ไข 21 May 2008 @ 18:49, ()


ความเห็น (0)