อนุทิน 6892 - Sasinand

  ติดต่อ

 อย่าางไรก็ดี อสังหาริมทรัพย์ภายใต้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน อาคารสำนักงาน และห้องชุดเท่านั้น

 โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามลำดับ เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดินซึ่งมีเนื้อที่รวมไม่เกิน 1 ไร่

 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 28 มี.ค. 2552 ตามที่กระทรวงการคลังและกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เสนอ.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)