อนุทิน 68787 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าทำสไลด์ แก้ไขบันทึก ประชุมกลุ่มต่อ
  • นิพนธ์มาแล้ว
  • ฟังการนำเสนองานกลุ่ม วิพากษ์
  • เย็นแนะนำการใช้โปรแกรมนำเสนอ Zoomit (ผอ.ศิริวรรณ แนะนำ) และ Photoscape
  • ค่ำไปสังสรรที่โคขุนโพนยางคำ รัชดา กับนิพนธ์ มนต์ชัย
เขียน 31 Aug 2010 @ 07:49 () แก้ไข 31 Aug 2010 @ 22:12, ()


ความเห็น (0)