อนุทิน 68644 - บุษยมาศ

วันนี้ ทำบันทึกขออัตรากำลังเพิ่มขึ้น 2 อัตรา เนื่องจากภาระงานที่ทำเพิ่มมากขึ้น อัตราเดิมมีอยู่ 8 อัตรา (รวมทั้งตัวผู้เขียน) ทำไม่ทัน...มีทั้งงาน routine + งานเชิงรุก  ทำไม่ทันเลยจ้า...ขนาดเสาร์ - อาทิตย์ ไม่เคยหยุด...วันนี้นั่งทำ Power Point เรื่อง Portflorio ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล ช่วงบ่ายพบท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรึกษาเรื่องกรอบอัตรากำลัง + ภาระงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเข้ามาใหม่...แล้วกลับมาทำ Portflorio ต่อ จวนเสร็จแล้ว เพื่อให้นิต...เตรียมไปแจกในวันอบรมให้บุคลากรสายสนับสนุนในวันที่ 6 ก.ย. 2553 และเตรียมแบบสอบถามเรื่องความผาสุก ฯ ต่อ...

เขียน 28 Aug 2010 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)