อนุทิน 68274 - เด็กเลว (08-1539-4382)

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  โดยมีสาระสำคัญให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมแทน  ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม  2553  เป็นต้นไป   โปรดติดตามข่าวคราวของ(งานพัสดุท้องถิ่น)ฉบับหน้านะครับ       

เขียน 18 Aug 2010 @ 23:29 () แก้ไข 18 Aug 2010 @ 23:31, ()


ความเห็น (0)