อนุทิน 68030 - ศรีกรม

  • ๑๐ ส.ค. ไปสัมมนาการจัดทำแผ่นแม่บทสำนักงานอัยการสูงสุด ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งวัน
  • ได้ร่วมสัมมนากลุ่มที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
  • ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นว่า แผนแม่บทนี้ทำเพื่อใคร ใครได้ประโยชน์ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
  • คติ...ทุกคนล้วนเป็นตัวละครตัวหนึ่งในโลกเท่านั้น เมื่อได้รับบทบาทเช่นใด จงแสดงให้สมบทบาท...ซอนต๊อกราชีนีสามแผ่นดิน
เขียน 12 Aug 2010 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)