อนุทิน 67715 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

ภาคเช้าทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังให้กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.)  เซ็นผ่านงาน (แจกงานให้กับทีมงานภายในกอง)

วันนี้ประชุมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำตามสัญญา สายวิชาการ ร่วมกับ อธิการบดี รองอธิการฝ่ายบริหาร รองอธิการฝ่ายวิชาการ ผอ.กองบริการวิชาการ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยได้ชี้แจงเกี่ยงกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรทราบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)