อนุทิน 67686 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

โลกนี้กำลังเปลี่ยน เปลี่ยนเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี วิทยากรและข่าวสารที่เชื่อมโยง ทุกแห่งหนบนโลกนี้เข้าด้วยกันและกระทบกระเทือนถึงกันทุกมิติ

“การเปลี่ยนแปลง” องค์กรที่ต้องการยืนหยัด ชาติที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้อง “ถอดบทเรียน” วิเคราะห์ แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมรับมือและใช้ประโยชน์ จากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสำคัญที่สุด ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ระบบที่มีความเชื่อมโยงกันในหลายมิติ

เขียน 04 Aug 2010 @ 10:38 ()


ความเห็น (0)