อนุทิน 67575 - อิน

  ติดต่อ

29  กรกฎาคม 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลง

จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ให้นักเรียนคัดลายมือ และอ่านคำประพันธ์ร้อยกรอง

การอ่านร้อยแก้ว เรียนรู้การอ่าน การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง

  เขียน:  

ความเห็น (0)