อนุทิน 67519 - นางสาว แน่งน้อย จันแก้ว

การจัดการศึกษาแบบ Research-Based Learning (RBL)

แด่ผู้อ่านทุกคนฉันอยากจะหยิบยื่นบทความให้อ่านเพื่ออาจเป็นแนวการเรียนได้

มหาวิทยาลัยDelaware,USA เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี ค.ศ.1997 มหาวิทยาลัยกำหนดวัตถุประสงค์ที่จะจัดโปรแกรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโดยใช้กระบวนการวิจัย กำหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีเข้ามีส่วนร่วมในงานวิจัยของอาจารย์ให้มากที่สุด จัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการศึกษาค้นคว้าให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนร้อยละ50นำการวิจัยไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยทำกลยุทธ์ให้อาจารย์ทุกวิชาเข้าร่วมโครงการนี้ เพิ่มทุนการวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาตรี เพิ่มวิชาที่เน้นการศึกษาค้นคว้าแก่นักศึกษาปีที่3-4 อย่างน้อย2วิชา กระบวนการทำโดยจัดให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัยแก่อาจารย์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทำวิจัย จัดค่ายวิจัยภาคฤดูร้อนและให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ ผลปรากฎว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ร้อยละ90

 (คัดจากประทีป เมธาคุณวุฒิ 2546)

เขียน 30 Jul 2010 @ 20:56 () แก้ไข 03 Aug 2010 @ 20:38, ()


ความเห็น (0)