อนุทิน 67230 - orapin sommit

21/07/10 วันนี้krupinสอนวิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นม.5/4 โดยใช้กลวิธีการสอนหลายรูปแบบ ดังนี้ 1.  กระบวนการกลุ่ม    2.  จิ๊กซอว์    3.  Gallery  Walk    4.  Exit  Ticket วิธีการจัดการเรียนรู้  ได้มอบหมายงานกลุ่มให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลกลุ่มละ 1  หัวข้อ  แล้วบันทึกผลการศึกษาลงในกระดาษบรู๊ฟ  ในชั่วโมงต่อมาให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  จากนั้นแต่ละกลุ่มนำไปติดฝาห้อง  แล้วให้นักเรียนทุกคนเดินชมผลงานของเพื่อน ๆ  จนครบทุกกลุ่ม  ก่อนจะออกจากห้องเรียนให้นักเรียนเขียนบันทึกในสมุดจดงาน  3  ข้อ คือ 1)  ท่านได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง  2)  ท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร 3)  ปัญหาค้างคาใจ  (บอกมา 1  ข้อ)

เขียน 21 Jul 2010 @ 23:35 ()


ความเห็น (0)