อนุทิน 66799 - ครูทับทิม

  ติดต่อ

ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2553 นักเรียนมีทั้งหมด 29 คน ประเิมินจากการสัมภาษณ์และการสังเกตนักเรียนส่วนใหญ่มีครอบครัวยากจน  ไม่มีที่ดินทำกิน  หรือมีน้อย  จึงต้องเช่าหรือทำงานรับจ้างรายวัน  นักเรียน 11 คนที่ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา ซึ่งอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ คือ ตา ยาย ย่า ปู่ น้า อา ลุง  มีความลำบากมาก จึงทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกต่างๆ ที่ก้าวร้าวเพราะอาจต้องการความรักจากครอบครัว  ขอให้ครูทุกคนช่วยกันดูแลเด็ก ที่เป็นอนาคตของชาติให้มีจิตใจที่ใสสะอาด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)