อนุทิน 66587 - โรงเรียนบ้านหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ชื่นชมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ

* คณะครูโรงเรียนบ้านหนองลานจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานคุณธรรม สำนึกดี (CSR) บูรณาการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ โดยพระครูวินิตศีลขันธุ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองลาน

* ครูเจนฤดี  จันดาหารร่วมกับครูผู้สอนกีฬาไทย กีฬาพื้นบ้าน จัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ)

* ครูจีระพรรณ  สิทธิธูรณ์ และครูศิริรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ร่วมสนับสนุนเงินจัดทำประปาโรงเรียน ขอบคุณจากความมีน้ำใจ ความเสียสละของครูทั้ง 2 ท่าน

เขียน 05 Jul 2010 @ 09:03 ()


ความเห็น (0)