อนุทิน 66433 - นาย เอกราช แก้วเขียว

ประชุมคณะทำงานวิจัยสถาบันสหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ครั้งที่ 3/2553 ได้กรอบการจัดเก็บตัวอย่างและแนวทางจัดทำแบบสอบถาม และจัดเก็บข้อมูลเป็น 3 ระยะ คือ1)ระยะก่อนไปสหกิจศึกษา2)ขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ3)ระยะหลังจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลใน3 กลุ่ม คือ1)สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาในแต่ละหลักสูตร อาจารย์นิเทศ 2)นักศึกษา และ3)สถานประกอบการ ประกอบด้วยฝ่ายบุคคลที่ทำหน้าที่ประสานงานในการรับนักศึกษาและผู้นิเทศงาน (พนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา)

เขียน 01 Jul 2010 @ 14:32 ()


ความเห็น (0)