อนุทิน 65655 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ถ้าหากกรรมการมี "คุณธรรม" กรรมการผู้นั้นย่อมมี "ความยุติธรรม"

ปุถุชนทั้งหลายจิตใจยังไหลเลื่อนไปตามกิเลส ตัณหา และกามราคะ แล้วปุถุชนทั้งหลายนั้นจะหา "ความยุติธรรม" ได้จากที่ใด

คุณธรรมจึงเป็นหลักธรรมอันเลิศของผู้ที่มีบทบาท หน้าที่ ในการตัดสินหรือชี้ความเป็น ความตายของบุคคลอื่น

ยมภบาล ยมฑูต เป็นตัวอย่างแห่งความเที่ยงแท้ของคำว่า "คุณธรรม"

ไม่ว่ารวยหรือจน หล่อหรือสวย จะพรั่งพร้อมด้วยตำแหน่ง หน้าที่ การงาน เกียรติยศ ชื่อเสียงสักเพียงใดทุก ๆ คนก็ต้องตายอย่าง "ยุติธรรม"

หากปุถุชนมีความมั่นคงตรงศีล บุคคลนั้นย่อมยกระดับจิตใจของตนขึ้นได้เป็น "อริยะบุคคล"

อริยะบุคคลนั้นแลจึงเหมาะ จึงสมที่จะรงฐานะ "กรรรมการ"...

เขียน 14 Jun 2010 @ 12:52 ()


ความเห็น (0)