อนุทิน 65425 - สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร

 

การให้พร

สพฺพีติโย วิวํชชนฺตุ ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป
สพฺพโรโค วินสฺสตุ มา เต   โรคทั้งปวงจงหายไป
ภวตฺวนฺตราโย   อันตรายอย่ามีแก่ท่าน
สุขี ทีฆายุโก   ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน
ภว อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจํ
วุฑฺฒาปจายิโน จตฺตาโร ธมฺมา
วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ
ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการอภิวาทเป็นปรกติ
อ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นนิตย์

เขียน 08 Jun 2010 @ 22:37 ()


ความเห็น (0)