อนุทิน 65178 - จอมขวัญ

  ติดต่อ

การวิเคราะห์ในแง่ของสังคมวิทยา

เป็นการวิเคราะห์กลุ่มสังคม สถาบัน ปทัสถาน และบทบาทของกลุ่มที่มีต่อสังคมโดยรวม

เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์.2545.แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์การ.กรุงเทพฯ:บริษัทการศึกษาจำกัด.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)