อนุทิน 65178 - ศิริ-ขวัญ

การวิเคราะห์ในแง่ของสังคมวิทยา

เป็นการวิเคราะห์กลุ่มสังคม สถาบัน ปทัสถาน และบทบาทของกลุ่มที่มีต่อสังคมโดยรวม

เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์.2545.แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์การ.กรุงเทพฯ:บริษัทการศึกษาจำกัด.

เขียน 04 Jun 2010 @ 14:28 () แก้ไข 04 Jun 2010 @ 14:30, ()


ความเห็น (0)