อนุทิน #65178

การวิเคราะห์ในแง่ของสังคมวิทยา

เป็นการวิเคราะห์กลุ่มสังคม สถาบัน ปทัสถาน และบทบาทของกลุ่มที่มีต่อสังคมโดยรวม

เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์.2545.แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์การ.กรุงเทพฯ:บริษัทการศึกษาจำกัด.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)