อนุทิน 65172 - ดร.PP

ดร.PP
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเรียนรู้ด้วยระบบ Active Learning เป็นการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนดำเนินการ หาความรู้ด้วยตนเองด้วยการร่วมกันทำงาน แก้ไขปัญหา ดำเนินโครงการ ฯลฯ ใช้เครื่องมือการหาความรู้คือ การฟัง พูด อ่าน และเขี่ยน เห็นได้ว่า การเรียนที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนต้องพึ่งพาตนเองมาก และมีทักษะการใช้ภาษาที่ดี และต้องฝึกการใช้เหตุและผล ส่วนผู้สอน มีหน้าที่กำหนดกรอบกิจกรรม และอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน(Facilitator) กำกับให้ผู้เรียน เรียนได้ตามกระบวนการ สามารถแปลความหมายของความรู้ หรือข้อความ ข้อมูล ที่ได้รับ เป็นความรู้ของตนเองได้(Constructivist) การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงนั้นเน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีกระบวนการที่ร่วมมือกันทำ ผู้เรียนได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของตนเองทั้งด้าน การได้เห็น(Visual) ได้ยินได้ฟัง (Auditory) และการลงมือทำ (Kinesthetic) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีความรู้เพิ่มเกิดปัญญา และสามารถต่อยอดความรู้ได้

 

เขียน 04 Jun 2010 @ 10:54 ()


ความเห็น (0)