อนุทิน 64698 - ครูตุ๊กแก…ตัวดำๆ…

 วั น นี้ ... นึ ก อ ย า ก เ ป็ น ห อ ย ท า ก

 ค่ อ ย ๆ เ ดิ น ไ ป ข้ า ง ห น้ า เ ห มื อ น ห อ ย ท า ก

ที่ ค ล า น ช้ า ๆ แ ต่...ไ ม่ ห วั่ น ไ ห ว

มี ค ว า ม สุ ข กั บ ค ว า ม ง า ม ต า ม ท า ง ที่ ไ ป

ไ ม่ ค้ น ห า ว่ า ค ว า ม สุ ข อ  ยู่ ที่ ไ ห น

เ พ ร า ะ ค ว า ม สุ ข อ ยู่ ใ น ใ จ ข อ ง ตั ว เ อ ง ....

ชอบจัง....

ขอบคุณข้อคิดจากบันทึกน่ารักๆบนเส้นทางเดินที่แตกต่างของพี่นกPค่ะ..^___^..

เขียน 23 May 2010 @ 21:09 ()


ความเห็น (0)