อนุทิน 64611 - รีไซเคิลแมน

ข้าพเจ้ากำลังประสบทุกข์ ด้วยโลกธรรม ๘ เบียดเบียน...

คงเป็นกรรม หรือ เวรที่ข้าพเจ้าก่อขึ้นในชาติปัจจุบัน

แต่เหตุการณ์นี้เกิดจากบุคคล 2 คน ที่ข้าพเจ้าได้เพียงรับรู้การกระทำของเขาและเธอเหล่านั้น...

ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าข้างใคร กราบขอวิงวอนให้ท่านทั้งสองเห็นแก่ส่วนรวมเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านและข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักพวกท่านทั้งสองส่วนตัวมาก่อน...

ตรงนี้เองทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ใจตนเองในภาวะที่โลกธรรมเบียดเบียน

ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า โลกธรรม ๘ ที่ทำให้ใจข้าพเ้จ้าไหวเอน ไปทางใดทางหนึ่ง

และโลกธรรม ๘ ที่เป็นโลกธรรม ทั้งฝ่ายดี และฝ่ายไม่ดี ที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดทุกข์...

ข้าพเจ้าจึงละจากโลกธรรมทั้ง ๘ เสีย ด้วยการรู้เท่าทันด้วยเหตุที่มาของโลกธรรมดังกล่าว

จิตนิ่ง เิกิดปัญญา และหาทางออกโดยสงบ...

คือการยอมรับในโลกธรรม นั้น และปล่อยวาง ให้เห็นถึงความไม่เที่ยง

หันมาร่วมมือกัน และหันมาเรียนรู้ร่วมกันดังกล่าวแทน พบว่าแท้จริงโลกธรรม ๘ อยู่ที่ใจเราเองที่ต้องควบคุม

ข้าพเจ้ารู้เท่าทัน รู้สึกสบายใจ

เขียน 21 May 2010 @ 19:53 () แก้ไข 21 May 2010 @ 21:52, ()


ความเห็น (0)