อนุทิน 64172 - โรงเรียนบ้านหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ชื่นชมคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลานทุกคนและครูเจนฤดี จันดาหาร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 ที่ได้รับรางวัลระดับเงิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จากการทดสอบ O-NET ที่มีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 3-4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

เขียน 12 May 2010 @ 16:31 ()


ความเห็น (0)