อนุทิน 64128 - ศรีกรม

  • วันนี้เวลา ๐๙.๓๐ น.ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ห้องประชุม ๑๐๐ ปี
  • ให้เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารและพัสดุ เพื่อย้ายที่ปฏิบัติงาน
  • เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาจาก มจธ. เรื่อง การประเมินทดสอบสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
  • คติ... ให้ถือว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต อย่าถือว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของงาน..
เขียน 11 May 2010 @ 16:32 ()


ความเห็น (0)