อนุทิน 64109 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 ....การทำงานในชุมชน ต้องร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลและครอบครัวมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องสุขภาพอนามัยและสวัสดิการรวมทั้งชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยเน้นหนักในเรี่องพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเขาเอง

ระดับการมีส่วนร่วม

ระดับที่ 1  ประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์จากโครงการเท่านั้น

2.  ชุมชนมีส่วนร่วมด้านแรงงาน กำลังเงิน หรือทรัยากรอื่น ๆ

3.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ

4.  ชุมชนมีหน้าที่ควบคุมกำกับ และประเมินผล

5.  ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตลอดจนกิจกรรม

              ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

...นี่คือหลักการ ซึ่งเป้าหมายหลักที่อยากให้เกิด คือระดับ 5

...อนาคต ถ้าอบต.ตั้งงบประมาณให้หมู่บ้านละ 10,000 ควบคุมลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกทั้งปี เหมือนตั้งงบจัดงานบุญเผวท ท่าจะดี...เนาะ

เขียน 11 May 2010 @ 08:08 ()


ความเห็น (0)