อนุทิน 63793 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ได้รับวุฒิบัตรการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การสอนให้นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์ และเขียนรายงานโครงงานพร้อมทั้งแนวการเขียนรายงานการวิจัยของครู” วันที่ 18 ตุลาคม 2551 กับสถาบันมาตรฐานการศึกษา แม็ค ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.จันทร์  ติยะวงศ์  เป็นวิทยากร
  • ได้รับวุฒิบัตรการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา เรื่อง การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยท์ วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551 ที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วันที่ 13-17 ตุลาคม 2551 ที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เขียน 02 May 2010 @ 11:52 ()


ความเห็น (0)