อนุทิน 63779 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อเราผู้เป็นครู มีความรักความเมตตาต่อศิษย์เป็นที่ตั้งแล้ว การทำงานในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู ก็จะเป็นไปในทิศทางที่เป็นคุณต่อศิษย์ ห่วงใย และเอื้ออาทรต่อศิษย์ มุ่งส่งเสริมให้ศิษย์เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสุขทั้งในขณะที่เขายังอยู่กับเราและเมื่อเขาออกจากอ้อมอกของเราไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาและนั่นก็คือ ความสำเร็จของเราผู้เป็นครูด้วยเช่นกัน ผลงานที่ประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจ  นางสาวสุบรรณ์  ไชยนา   ได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมต่าง ๆ ในการสร้างที่พักเป็นบ้าน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนได้รับการช่วยเหลือในการให้ทุนการศึกษาตลอดจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6    นายเจษฎา  บุปผารัตน์   สอบเรียนต่อได้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เด็กหญิงอัจฉรา   สรสิงห์ ชนะเลิศประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ในการ ประเมินและคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551 ระดับ จังหวัด ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม. 2 นักเรียนสามารถสอบแข่งขัน ทักษะความสามา

เขียน 02 May 2010 @ 11:45 ()


ความเห็น (0)