อนุทิน 63772 - โรงเรียนบ้านหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

  ติดต่อ

สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารโรงเรียนต่อการการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย

1) ผู้ร่วมงานศรัทธา

2) ทำงานเป็นทีม

3) เป็นผู้นำทางวิชาการ

4) มีวิสัยทัศน์

5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6) มีมนุษย์สัมพันธ์

7) มีความรู้ความสามารถในการบริหาร

8) กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบ

9) ซื่อสัตย์ โปร่งใส

10) เป็นผู้ประสานงานที่ดี

11) เป็นประชาธิปไตย

12) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)