อนุทิน 63772 - โรงเรียนบ้านหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารโรงเรียนต่อการการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย

1) ผู้ร่วมงานศรัทธา

2) ทำงานเป็นทีม

3) เป็นผู้นำทางวิชาการ

4) มีวิสัยทัศน์

5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6) มีมนุษย์สัมพันธ์

7) มีความรู้ความสามารถในการบริหาร

8) กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบ

9) ซื่อสัตย์ โปร่งใส

10) เป็นผู้ประสานงานที่ดี

11) เป็นประชาธิปไตย

12) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน

เขียน 02 May 2010 @ 09:36 ()


ความเห็น (0)