อนุทิน 63720 - โรงเรียนบ้านหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองลานจัดทำหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองลาน  พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ  5  ประการ  ดังนี้ 1.  ความสามารถในการสื่อสาร   2.  ความสามารถในการคิด    3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    

เขียน 01 May 2010 @ 06:25 ()


ความเห็น (0)