อนุทิน 63215 - รีไซเคิลแมน

เมตตา =พิจารณาด้วยสติ ยอมรับ รับรู้ รับฟัง เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น พิจารณาตามเหตุปัจจัย มีจิตที่จะช่วยแก้ไขปัญหานั้นตามกำลังที่เราพึงกระทำได้ เพื่อให้เขาได้คลายจากทุกข์

กรุณา = พิจารณาด้วยสติ พึงกระทำเพื่อแก้ไขปัญหาโดยกำลังสติปัญญา ตามสมควรที่เราพึงจะแก้ไขได้ เพื่อให้เขาเกิดความสุข

มุทิตา = พิจารณาด้วยสติ ถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งเขาและเรา ทั้งจากเรากระทำ และเขากระทำ

อุเบกขา = พิจารณาด้วยสติ ด้วยความเป็นธรรม ไม่ลำเอียง ในการตัดสินหรือใช้กฎเกณฑ์ เฉพาะในส่วนเกินกรอบหรือขอบเขตกำหนด และในส่วนที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ทั้ง 4 ข้อนี้ ต้องเดินบนทางสายกลาง คือ อย่ามากเกินไป และอย่าน้อยเกินไป ให้ตั้งมั่น แล้วทุกอย่างจะดีตามมา ...

คำสอนจากครู

เขียน 19 Apr 2010 @ 18:16 () แก้ไข 19 Apr 2010 @ 18:21, ()


ความเห็น (0)