อนุทิน 63208 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประชุมผู้เกี่ยวข้องการทำหลักสูตร

วันนี้ผมเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำยกร่างหลักสูตรสถานศึกษา 2551เพื่อเพิ่มเติม แก้ไขในรายการต่างๆให้มีความเรียบร้อยมากขึ้น การพิจารณาเวลาเรียนจากตารางสอนที่ได้จัดทำไว้เดิมกำหนดสอนวันละ 5 ชั่วโมงได้แก้ไขเป็นวันละ 6 ชั่วโมง ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 1000 ชั่วโมงจะใช้เวลาเพียง 34 สัปดาห์ แก้ไขเวลาเรียนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากเดิมที่กำหนดไว้ 70 ชั่วโมงลดลงเหลือ 60 ชั่วโมง ลูกเสือเนตรนารีเดิมกำหนดไว้40 ชั่วโมงเพิ่มเป็น 50 ชั่วโมง โดยรวมเวลาการอยู่ค่ายพักแรมอี 10 ชั่วโมงเข้าไปด้วย มอบหมายให้ครูวิชาการไปร่วมกันพิจารณาจัดทำหลักฐานทางการศึกษา ปพ.5,6,8, เพื่อจัดทำต่อไป ได้รับรายงานการบริหารงบประมาณจาก อ.สมเพชรเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้างทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแทนการจ่ายเงินคนละ 13บาท/วัน/คน และเรียกเก็บจากนักเรียนอีกคนละ2 บาท/วัน โดยให้ยกเลิกการเรียกเก็บเงินค่าอาหารกลางวันจากเด็กนักเรียนวันละ 2 บาท ที่ประชุมเห็นชอบได้มอบหมายให้ อ.ศิวพงษ์ ไปดำเนินการเตรียมการจัดทำเอกสารการจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ต่อไป

เขียน 19 Apr 2010 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)