อนุทิน 63192 - กาญจนา สุวรรณเจริญ

  ติดต่อ

เมื่อวันเสาร์มีโอกาสเข้าชมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งสร้าง ในสมัยรัชกาลพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2419 ใช้เป็นที่รองรับพระราช อาคันตุกะ ชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ

รู้สึกมีความภาคภูมิใจในศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติไทยอย่างที่สุด

  เขียน:  

ความเห็น (0)