อนุทิน #63192

เมื่อวันเสาร์มีโอกาสเข้าชมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งสร้าง ในสมัยรัชกาลพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2419 ใช้เป็นที่รองรับพระราช อาคันตุกะ ชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ

รู้สึกมีความภาคภูมิใจในศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติไทยอย่างที่สุด

เขียน:

ความเห็น (0)