อนุทิน 62628 - บ้านม้า

การศึกษา คือการพัฒนาผู้ศึกษาทางด้าน กาย จิตใจ(สติปัญญา) อารมณ์ สังคม โดยผ่านผัสสะทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

เขียน 05 Apr 2010 @ 19:54 ()


ความเห็น (0)