อนุทิน 62581 - อ้อยเล็ก

วันนี้นำเสนอการจัดนิทรรศการทางวิชาการเนื่องในการเข้าสัมมนาเข้มชุดวิชาสัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อสารการศึกษา..เป็นการปฏิบัติเสมือนจริง..เพื่อที่นักศึกษาจะได้ไปปรับใช้ได้จริงอาจารย์แต่ละท่านจะชี้ให้เห็นข้อดี..ข้อบกพร่องๆต่าง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ถูกต้องตามกระบวนการ...การจัดนิทรรศการ..ศูนย์กรุงเทพฯกลุ่ม3 ได้มา3รางวัล..รางวัลที่1จากคะแนนของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน และจากอาจารย์วาสนาท่านให้มา 2 รางวัล คือรางวัลที่ 1 ประเภทเข้าถึงเนื้อหาสาระ..และรางวัลที่ 1 ประเภทเพียบพร้อมเทคโนโลยี..

เขียน 04 Apr 2010 @ 22:22 () แก้ไข 04 Apr 2010 @ 22:26, ()


ความเห็น (0)