อนุทิน 62438 - Somsook (สมสุข ลาสุนนท์)

  ติดต่อ

อยากบอกว่า ***

การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการแบบ 5 บท  ประกอบด้วย

บทที่1  บทนำ

บทที่2  แนวคิด ทฤษฎี หลักการ

บทที่3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า หรือพัฒนาสื่อ

บทที่4 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลที่เกิดขึ้น

บทที่5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)