อนุทิน 62292 - ทอง

  ติดต่อ

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓

เป็นการเข้ามาสู่ระบบวันแรก หลังจากที่ติดตามอ่านและพิจารณาไตร่ตรองอยู่นาน เป็นแหล่งรวมความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย จากการที่ได้ไปศึกษาและปฏิบัติงานในประเทศอินเดียมาเป็นเวลาพอสมควร มีหลายท่านที่รู้จักและได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มีความต้องการให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมบ้าง หลังเสร็จภาระกิจและพอมีเวลาว่าง จึงเข้ามาเขียนบันทึกประสบการณ์ ความรู้ ฝากไว้ ณ ที่นี้

ด้วยความรู้สึกยินดีที่จะแบ่งปัน

พระมหาทองสุข ถาวรวัฑฒโน

วัดพุทธสถานจีนไตรรัตนาราม สารนาถ

เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย

  เขียน:  

ความเห็น (0)