อนุทิน #61870

  ติดต่อ

การบ้านในวันนี้ วิชา 1065113 หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)

ให้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด หลักทฤษฎี ใน 9 หัวข้อ ดังนี้ 1.ภาวะผู้นำ 2.การตัดสินใจสั่งการ 3.มนุษยสัมพันธ์และการจูงใจ 4.การติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน 5.การทำงานเป็นทีม/การบริหารความขัดแย้ง 6.วัฒนธรรมองค์การ 7.บรรยากาศองค์การและสุขภาพองค์การ 8.การจัดการความรู้ 9.องค์การแห่งการเรียนรู้ จัดทำเป็นรายงานนำเสนอหน้าชั้นด้วย Power point แจกสำเนา Hand out ของ Power point ให้กับเพื่อนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้าพเจ้าเลือกหัวข้อที่8การจัดการความรู้...ในการจัดทำรายงาน นำเสนอในวันที่ 12 มิถุนายน 2553

การบ้านในรายวิชา 1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น จับฉลากได้ เรื่องการตัดสินนโยบาย (Policy formation) ค้นคว้าศึกษา จัดทำเป็นรายงานนำเสนอหน้าชั้นด้วย Power point แจกสำเนา Hand out ของ Power point ให้กับเพื่อนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)