อนุทิน 61673 - ชาติชัย chardchai อุดมกิจมงคล

ผลงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

- ทัศนคติการมีส่วนร่วมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- ธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

เขียน 17 Mar 2010 @ 12:44 ()


ความเห็น (0)