อนุทิน #61673

ผลงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

- ทัศนคติการมีส่วนร่วมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

- ธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

เขียน:

ความเห็น (0)